Departamento Jurídico – Económico – PRL

Departamento Xurídico – Económico -PRL

O Departamento Económico ten como obxectivo principal resolver todas as cuestións que poidan plantexar os asociados á CEO, facilitalo acceso e coñecemento de ferramentas para a xestión e mellora competitiva das empresas e tamén elaborar e procesar toda aquela información considerada de interese para os nosos asociados. Con este fin se levan a cabo as seguintes actividades:

 • Organización e coordinación de foros, talleres prácticos, seminarios, …, sobre temas de actualidade empresarial.
 • Promover e xestionar proxectos que permitan ás empresas ourensás introducirse en áreas novidosas, de difícil acceso ou custos elevados.
 • Asesoramento e resolución de consultas en materia económica, fiscal, contable e financieira.
 • Información e asesoramento na xestión de subvencions e outras axudas.01-derecho-mercantil
 • Envío de concursos e licitacións públicas de ámbito europeo, nacional, autonómico e local.
 • Punto Europa: divulgación diaria de boletín informativo sobre a actualidade da UE e información mensual de axudas, destacando o mais relevantes da UE.
 • Difusión de premios e concursos do sector empresarial.
 • Elaboración de informes e publicacións de interese empresarial e socioeconómico.
 • Realización de estudos técnicos acerca da normativa de contenido económico, aplicable no ámbito empresarial.
 • Análise dos orzamentos estatais e autonómicos e o seu impacto no ámbito empresarial.

A CEO presta un amplo servizo de asesoría xurídica ós seus Asociados, tanto no plano informativo (lexislación, informes, artigos…) coma no consultivo, xa sexa mediante atención telefónica ou persoalmente. O principal volume de consultas é de carácter laboral, se ben tamén se resolven as cuestións de dereito administrativo, civil ou mercantil que plantexan os asociados: os técnicos do Departamento Xurídico da CEO participan ademais na negociación dos convenios colectivos sectoriais da provincia, asesorando ós empresarios, sendo os seus portavoces nas reunións e redactando as actas e documentos finais.
Así mesmo os técnicos do Departamento Xurídico, participan en distintos órganos consultivos de carácter institucional en representación e defensa dos intereses dos empresarios: Consello Galego de Relacións Laborais, Consello Económico e Social de Galicia, Comité Provincial de Emprego, Comisión Executiva Provincial da Seguridade Social…

O servicio asesoramento prestase principalmente nas seguintes áreas:

 • Consulta acerca de cuestións de carácter civil, e mercantil (tipos de contratos de servizos, obra, de arrendamento).
 • Consultas de carácter laboral Asesoramento sobre contratos de traballo, formas e efectos da extinción do contrato de traballo.
 • Información de bonificacións e subvencións.juri
 • Asistencia a actos de conciliación
 • Circulares e informes acerca de calquea tema xurídico de trascendencia empresarial.
 • Asesoramento na realización de escritos de alegacións e recursos ordinarios contra as actas e resolucións recaídas en procedementos sancionadores en materia laboral e de Seguridade  Social.
 • Interposición de alegacións e recursos na tramitación de todo tipo de procedementos administrativos.
 • Asesoramento, redacción e elaboración dos convenios colectivos.
 • Asesoramento en temas de consumo e participación na Xunta Arbitral de Consumo